Wstęp « Travelsaroundtheworld's portal

Informacja nt. zaświadczeń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm), dodanym przez ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1452) kierującym pojazdem uprzywilejowanym może być osoba która:
1) ukończyła 21 lat;
2) posiada zaświadczenie wydane przez pracodawcę, poświadczające jej zatrudnienie oraz spełnianie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 2 oraz psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.

W opinii Ministerstwa pomimo, że działalność Ochotniczych Straży Pożarnych podlega przepisom ustawy o transporcie drogowym jako niż zarobkowy transport drogowy, w/w jednostki nie mają obowiązku ubiegania się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie przewozów drogowych na potrzeby własne. W stosunku do kierowców oraz sami kierowcy obowiązani są spełniać wymagania ustawy o transporcie drogowym.

Ponieważ wymagania dla kierowców wykonujących transport nie zarobkowy oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych są ze sobą zbieżne, przy czym, w przypadku kierowców pojazdów uprzywilejowanych wymagane jest ukończenie 21 lat niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu którym wykonywany jest transport, aby nie podwajać ilości dokumentów które kierowca jest obowiązany przy sobie posiadać uważamy, że bardziej zasadne jest wystawianie kierowcom Ochotniczych Straży Pożarnych zaświadczeń, o których mowa w art. 95a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Zaświadczenie potwierdzające spełnianie przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym wymagań ustawy, powinno być wydawane według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z praca kierowcy (Dz. U. Nr 230, poz. 2303) z naniesionymi odpowiednimi zmianami:
- przy wypełnianiu zaświadczenia należy pamiętać o podaniu odpowiedniej podstawy prawnej z której wynikać będzie obowiązek wystawienia zaświadczenia. W przypadku zaświadczenia dla kierującego pojazdem uprzywilejowanym - będzie to „art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.)”;
- kierowcy Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy są członkami stowarzyszenia – w tej formie działają OSP, nie mają pracodawcy ani nawiązanego stosunku pracy, należy więc z zaświadczenia określonego we wzorze usunąć rubrykę „jest zatrudniony” i zastąpić ją „ jest kierowcą pojazdu uprzywilejowanego Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na obszarze gminy ...................................(nazwa)”;
- ponieważ, w przypadku Ochotniczych Straży Pożarnych, które działają jako stowarzyszenia, władze tego stowarzyszenie często nie mają warunków lokalowych oraz zaplecza biurowego pozwalającego na prowadzenie i gromadzenie dokumentów kierowców pojazdów uprzywilejowanych, obowiązki w tym zakresie może przejąć wójt lub burmistrz gminy jako, że do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oraz mają oni możliwości i zaplecze niezbędne do wykonywania tego obowiązku. (jb)
Natomiast pojazd uprzywilejowany, to pojazd w myśl ustawy - "Prawo o ruchu drogowym":
Art. 2
38. "pojazd uprzywilejowany" - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowegoUtworzy się dworzec, gdzie będą przebywać kierowcy autobusów, pasażerowie którzy będą oczekiwać na autobus, to znowu trzeba zatrudnić osobę/y które będą odpowiedzialne za czystość i porządek wokół jak i w środku.
Również trzeba będzie prowadzić szereg różnych prac związanych z utrzymaniem terenu jak i budynku.
Podejrzewam, że mieli by dużo trudności z uzyskaniem pozwolenia od sanepidu, na zaplecze.


Jaki powinien być pierwszy krok osoby, która chciałaby założyć własną działalność gospodarczą w sektorze żywnościowym, np. otworzyć restaurację?

Z punktu widzenia osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą, pierwszą kwestią, którą należy rozważyć, jest określenie lokalizacji i wybranie obiektu. Możliwości są dwie: można zaadaptować lub wybudować nowy lokal. Jednak należy zwrócić uwagę na rodzaj planowanej inwestycji. Inne bowiem warunki będzie musiał spełniać lokal, w którym będą serwowane jedynie napoje czy podgrzewane półprodukty, a inne restauracja, w której potrawy przygotowywane są na bazie surowców.


Jakie warunki powinien spełniać obiekt przeznaczony na np. restaurację?

Na początku należy zwrócić uwagę na to, czy wybrany lokal ma dwa wejścia (od frontu i z tyłu) i czy jest doprowadzona bieżąca woda. Warto również dokonać wstępnego rozeznania, czy obiekt można zaadaptować do wybranego rodzaju działalności gospodarczej, np. restauracji. O zgodę na lokalizację określonego obiektu należy wystąpić do właściwego urzędu.
(podstawa prawna: Rozporządzenie ( WE) 852/ 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29. 04 2004r.
w sprawie higieny środków spożywczych - załącznik 2)


Co należy załatwić w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej?

Po uprzednim wybraniu lokalu należy zgłosić się z projektem do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub do rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych w celu uzyskania opinii. W projekcie winien być dokładnie opisany zakres działania uzależniony od możliwości lokalowych. Po zaopiniowaniu projektu można przystąpić do prac budowlanych lub adaptacyjnych.

Po zakończeniu prac zgodnie z projektem osoba upoważniona powinna złożyć, najpóźniej na 30 dni przed planowanym uruchomieniem działalności wniosek - do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru. Wtedy przedstawiciele właściwej dla danego terenu stacji sanitarno-epidemiologicznej dokonują odbioru lokalu w celu wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego decyzji zatwierdzającej obiekt.
(podstawa prawna: Ustawa z dn. 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; dział IV– Dz. U. z 2006r, nr 171, poz.1225 ; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.05.2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Dz. U. nr 106, poz.730)


Na co zwraca uwagę przedstawiciel stacji sanitarnej w czasie odbioru lokalu? Sprawdzana jest zgodność obiektu z założeniami projektowymi.

Podczas kontroli i przeglądu pomieszczeń inwestor powinien przedstawić szereg dokumentów m.in.:

– umowę najmu lokalu lub akt jego własności,
– KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– numery REGON i NIP,
– sprawozdanie z badań próbki wody,
– umowę na wywóz śmieci,
– protokół pomiarów wydajności i głośności wentylacji mechanicznej.

Ostatni dokument jest niezwykle ważny, zwłaszcza w lokalach, które są adaptowane. Często bowiem znajdują się one w gęstej zabudowie, co narzuca przestrzeganie określonych norm hałasu. Natomiast nieprawidłowo wykonana wentylacja stanowi przyczynę wielu skarg i interwencji ze względu na uciążliwość dotyczącą intensywnego zapachu.

Dokonywany jest również przegląd pomieszczeń, w których szczególną uwagę zwraca się m.in. na:

- funkcjonalność i ilość pomieszczeń oraz ich wyposażenie,
- podłączenie punktów wodnych do sieci wodno-kanalizacyjnej.


Czy kwestie wymagań normuje konkretna ustawa, rozporządzenie?

Powyższe kwestie regulują:
• Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 28.01.2002r. – ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
• Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. – w sprawie higieny środków spożywczych
• Ustawa z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz. U. nr 171, poz. 1225
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.05.2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. nr 106, poz. 730.

http://www.wsse.waw.pl/PageContent.aspx?MenuID=175